Stichting beheer certificatie liften
  1. Als conformiteit met de vervaardigingsvoorschriften niet aantoonbaar is, kan geen certificaat worden afgegeven *).
  2. Als conformiteit met de vervaardigingsvoorschriften niet aantoonbaar is doordat de benodigde hulpmiddelen niet aanwezig zijn, tevens het ontbreken van die hulpmiddelen als afwijking van de vervaardigingsvoorschriften constateren.
  3. Per 1 oktober 2020 wordt op deze uniforme wijze gehandeld
  4. Bij blijvend ontbreken van tools kan geen goedkeur worden afgegeven.

 *).     Hier is bedoeld te zeggen dat de afwijkingen worden getoetst tegen de van toepassing zijnde inspectietabel.
          Bij een minimale afwijking volgt geen afkeur. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een meer dan minimale afwijking.

Het SBCL Jaarverslag 2018 is digitaal beschikbaar via deze website (zie Documenten).

Om liften beter te ventileren en het Covid19-besmettingsrisico te verminderen, zouden de liftdeuren op de verdieping open moeten blijven staan.

Maar kan dat ook met het oog op de liftveiligheid?

Ja dat mag, mits de deuren na verloop van tijd weer dichtgaan.

Zie ook memo open liftdeuren.

Op dinsdag 19 november 2019 heeft het SBCL Symposium plaatsgevonden in Hilversum.

Hieronder een kleine terugblik op een geslaagde middag.

SBCL thema scherm webSBCL handenschudden web

SBCL BasHaring 1 webSBCL BasHaring 2 web

SBCL BasHaring trailer webSBCL entree gebouw web

SBCL inloop webSBCL JeroenLammertse closeup web

SBCL JeroenLammertse webSBCL KeesPasmooij opening web

SBCL MartinVerheggen closeup webSBCL MartinVerheggen web

SBCL netwerken 2 webSBCL netwerken web

SBCL overz.zaal links webSBCL overz.zaal web

SBCL RoelCastermans closeup webSBCL RoelCastermans web

 

De CBI moet bij de periodiek liftkeuring toetsen of voldaan wordt aan vervaardigingsvoorschriften en daarvoor is in veel gevallen toegang tot voor de keuring relevante parameters noodzakelijk. Richtlijn 2006/42/EG is van toepassing en stelt bij essentiële eis 1.1.2.e:

“De machine moet worden geleverd met alle speciale uitrusting en accessoires die essentieel zijn om deze veilig te kunnen afstellen, onderhouden en gebruiken.”

Dit is een vervaardigingsvoorschrift !

Om vast te kunnen stellen of een lift veilig te gebruiken is, moeten tools etc. dus gewoon bij de lift aanwezig zijn. Zie ook Artikel 18 lid 7 Warenwetbesluit liften.

  1. Als conformiteit met de vervaardigingsvoorschriften niet aantoonbaar is, moet de keuring worden afgebroken.
  2. Als conformiteit met de vervaardigingsvoorschriften niet aantoonbaar is doordat de benodigde hulpmiddelen niet aanwezig zijn, tevens het ontbreken van die hulpmiddelen als afwijking van de vervaardigingsvoorschriften constateren.
  3. Per 1 oktober 2020 wordt op deze uniforme wijze gehandeld
  4. Bij blijvend ontbreken van tools kan geen goedkeur worden afgegeven.

Per 1 juni 2019 is het nieuwe keuringschema keuring liften gepubliceerd. Dit schema vervangt het WSCS periodieke keuring liften uit 2015.

Het SBCL Jaarverslag 2019 is digitaal beschikbaar via deze website (zie Documenten).

Het SBCL Jaarverslag 2017 is digitaal beschikbaar via deze website (zie Documenten).

De diverse CBI’s herkennen dat er vanwege de Corona-crisis veel liftkeuringen afgezegd worden. Wij begrijpen de aandacht van onze klanten om het aantal bezoeken op locaties te beperken. Tegelijkertijd hebben wij te maken met wet- en regelgeving die stelt dat de lift bij gebruik eenmaal per 18 maanden door een onafhankelijke instantie gekeurd moet worden. Wij willen daarom het volgende graag met u delen:

  • Op dit moment zijn er voldoende inspecteurs beschikbaar om wettelijk verplichte keuringen uit te voeren. De CBI’s realiseren zich dat zij een essentiële rol hebben in het waarborgen dat de liften aan de wettelijke gebruikseisen voldoen. Iedere CBI kent haar gedragsrichtlijn hoe te acteren in de huidige situatie. Hierbij staat de gezondheid van onze medewerker én de medewerker van de klant voorop, maar kan de dienstverlening worden gecontinueerd.
  • Contact met diverse overheidsinstanties leert ons dat zij nog geen actie ondernemen om ontspanning aan te brengen in de wettelijke keuringstermijnen. Of en wanneer dit wel gebeurt, is onduidelijk.

Wij vragen onze klanten om keuringen zoveel mogelijk door te laten gaan, ook om een niet te hanteren latere piekbelasting te voorkomen.

Mocht in één van bovengenoemde situaties verandering optreden, dan zullen wij u direct informeren.

Het Ministerie van SZW heeft de onderstaande regel afgevaardigd inzake het keuren van liften en het COVID-19 virus.

Op dit moment is Nederland en de wereld in de ban van Covid 19. Hierdoor is een deel van de maatschappij bijna stil komen te liggen of werkt deze op een ander manier. De overheid heeft maatregelen bepaald in verband met Covid 19 die door branches of een werkgever zijn vertaald naar eisen voor het eigen bedrijf. 
Een gebruiker is verplicht om alleen een goed onderhouden en gekeurde lift te gebruiken. De gebruiker heeft hiervoor een overeenkomst met een keurings- (NL-CBI) en een onderhoudsbedrijf. Door de overheidsmaatregelen, die noodzakelijk zijn in verband met Covid 19, zijn de gebruikelijke procedures die verband houden met de verplichting op grond van het Warenwetbesluit liften 2016 (artikelen 18, 22, 23, 24, 25) te moeten keuren en onderhouden, niet altijd onverkort uitvoerbaar.
In het Warenwetbesluit zijn de procedures en de keuringstermijnen bepaald. De meeste keuringen of reparatie- en onderhoudsactiviteiten kunnen gewoon doorgaan als gepland met inachtneming van de overheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn in verband met Covid 19.
De (administratieve) voorbereiding en afronding van een keuring kan natuurlijk doorgaan maar ook veel fysieke inspecties kunnen doorgaan als gepland met inachtneming van de regels van de overheidsmaatregelen zoals de 1,5 meter afstand houden.
Keuringen, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten altijd doorgaan aangezien dit een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie binnen de vitale sectoren en de leefomgeving zijn. Dit om te garanderen dat een lift veilig is en veilig te gebruiken blijft.
Het is van belang om daar waar liften uit de onderhoud-, reparatie- of keuringstermijn vallen om deze werkzaamheden ondanks de nu gaande pandemie uit te voeren.
Een lift moet binnen 12 maanden na de eerste ingebruikneming of vervolgens na ten hoogste 18 maanden gekeurd worden. Tevens dient de lift en de veiligheidscomponenten te allen tijde in goede staat van onderhoud verkeren.
Afwijking of een ontheffing van deze eisen en termijnen is niet mogelijk. Er kan ook geen tijdelijke regeling voor ontheffing gemaakt worden aangezien gezondheid en veiligheid samen bovenaan staan. Liften zijn cruciaal voor het zorgdragen dat de vitale sectoren de werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitvoeren. Een lift moet te allen tijde veilig zijn en veilig te gebruiken blijven.
De procedure en manier van het uitvoeren van de werkzaamheden dient wel aangepast te worden om te voldoen aan de overheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn in verband met Covid 19.
De onderhoud- en keuringsinstanties dienen samen met de gebruiker te bespreken hoe de keuring of het onderhoud of reparaties nu gaan plaatsvinden. Als het onderhoud, reparatie of een keuring nu niet kan plaatsvinden in een ziekenhuis of verpleeghuis, kan er, bij hoge uitzondering, bezien worden of ermee volstaan kan worden dat maar een deel nu gekeurd, gerepareerd of onderhouden wordt en de rest stilgelegd wordt. Gezien de huidige maatregelen kan een fysieke inspectie mogelijk ipv bijvoorbeeld begin april naar eind april verschoven worden in een verpleeghuis of ziekenhuis. Dit alleen als dat uit oogpunt van de veiligheid kan.
Vanuit het oogpunt van veiligheid blijft ook nu gelden dat mocht het onderhoud, reparatie op korte termijn of de keuring in de officiële keuringsmaand niet kunnen plaatsvinden dan, de lift stilgelegd dient te worden. Een uitgezette lift wordt pas weer in gebruik genomen nadat het benodigde onderhoud of reparatie heeft plaatsgevonden of de keuring is uitgevoerd.
De onderhoud-, keuringsbedrijven (NL-CBI) en de gebruiker zijn gezamenlijk verantwoordelijk om te zorgdragen dat een lift veilig is en veilig gebruikt wordt en blijft worden en op tijd gekeurd, gerepareerd en onderhouden worden.

Het bestuur SBCL heeft SI 15 op 29 september jl. vastgesteld.

SI 15 gaat over de noodzaak om een extra remcontrole uit te voeren bij gemoderniseerde liften van voor 2012.